Általános felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzat

A MassageAddict® fontosnak tartja felhasználói, megrendelői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását!

 • 1. ÁSZF

 • 2.  Adatvédelem

 • 3. Cookie kezelés

01

Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék:

1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI

2.    ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.    REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

4.    MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS ÁRAK

5.    IDŐPONTFOGLALÁS

6.    FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI TÁJÉKOZTATÓ

7.    FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, A RENDELÉS MENETE

8.    A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

9.    ELÁLLÁS JOGA

10.  SZAVATOSSÁG 

11.  A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 

12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.  PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 

14.  SZERZŐI JOGOK 

15.  ADATVÉDELEM 

16.  ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA 


SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Makkai Cintia e.v.

A szolgáltató telephelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1185 Budapest, Üllői út 704.B. I.em.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:              52380901

A szolgáltató adószáma:        68879417-1-43

A szolgáltató telefonszáma: +36 70 314 7691

A szerződés nyelve:    magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Full Hosting - Toronyai Gábor e.v. | 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 32. | [email protected]

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

2.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://massageaddict.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://massageaddict.hu/aszf.

2.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.4. A jelen ÁSZF 2021. 01. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

Időpontkérés: a Felhasználó ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. Online időpontfoglalás esetén szükséges a Felhasználó neve, telefonszáma és email címe megjelölése, mely alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval.

Logóhasználat: Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Massageaddict név és logó használatára, annak a weboldalán és Facebook oldalán, utcai szórólapokon vagy hirdetőtáblákon történő feltüntetésére.

Hírlevél: Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et elfogadó Felhasználó számára későbbiekben hírleveleket, egyéb reklámcélú megkereséseket küldeni.

2.6. A weboldal szolgáltatásai minden Felhasználót azonos módon illet meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre szolgál.

2.7. A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalakon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás ne ütközzön akadályba.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS ÁRAK

4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a weboldalán teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.


IDŐPONTFOGLALÁS

5.1. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges.

5.2. A weboldalon történő időpontkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Online időpontkérés során egy valós név, e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni. A Felhasználó köteles a weboldalon történő időpontkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.

5.3. A Felhasználó az előre egyeztetett kezelésre a lefoglalt időpont előtt legalább 5 perccel köteles megérkezni a szalonba.

5.4. A késő Felhasználó ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a szolgáltatás idejét rövidítheti, párhuzamosan a teljes szolgáltatási díjat a Felhasználótól követelheti.

5.5. A pontos és zökkenőmentes ellátás segítéséről a Szolgáltatónál előjegyzési rendszer gondoskodik. Az előjegyzett időpont vállalásával a Szolgáltató biztosítja a kért ellátás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését.

5.6. Amennyiben a lemondás vagy módosítás a foglalt időpont előtt kevesebb, mint 48 órával történik, a Szolgáltató 4 000 Ft időpont-módosítási díjat számít fel, amelyet a Felhasználó köteles megfizetni! Amennyiben a lemondás 24 órán belül történik, a Felhasználó a kezelés teljes összegét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a rendelkezésre állásáért.

5.7. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.8. Szolgáltató a Felhasználó online időpontkérésének megérkezését követően köteles azt a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

5.9. Az online időpontkérés során megadott adatokat Szolgáltató továbbra is tárolja. Amennyiben a Felhasználó ezen adatok törlését kéri, akkor azt az [email protected] email címre küldött üzenettel megteheti.

 • Az időpontkérés elküldése nem minősül kötelezettségvállalásnak, arra a Szolgáltató általában 3 munkanapon belül válaszol email-ben, vagy telefonon a Felhasználó számára. Az időpontkérés a Felhasználó igényei szerinti teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanis lehetséges olyan szituáció, ami alapján az időpontkérést Szolgáltató jogosult visszautasítani.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI TÁJÉKOZTATÓ

6.1. A kezelés csak orvosi engedéllyel vagy saját felelősségre alkalmazható!

6.2. A Szolgáltató szakorvosainak, szakíróinak, masszőreinek, trénereinek tanácsai tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a személyes orvosi konzultációt.

6.3. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles mindennemű betegségéről, állapotáról, allergiáról tájékoztatni az orvost, szolgáltatást nyújtó személyt minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi betegségéről, esetleges műtétek, gyógykezelés, Felhasználó által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezői, egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenység.

6.4. A következő betegségek esetén, szolgáltatás igénybevételét nem ajánljuk!

 • lázas beteg
 • influenzás
 • megfázásos betegség
 • fertőző betegségek /bőrbetegségek
 • heveny gyulladások
 • daganatos betegség
 • műtét után 3-6 hónapig
 • haemophilia - vérzékenység
 • miasthenia gravis - veleszületett izombetegség
 • vérhígító gyógyszer szedése esetén: syncumar, astrix
 • mélyvénás trombózis
 • osteoporosis előrehaladott szakasza
 • gombás, szemölcsös betegség
 • leégés miatt hámló bőr
 • anorexiás állapot
 • nyaki érszűkület
 • ápolatlan beteg
 • alkohol-, drog befolyásoltságú, ill. láncdohányos beteg

6.5. A következő betegségek esetén, a szolgáltatás igénybevétele fokozott elővigyázatossággal lehetséges, de bizonyos fogások alkalmazása így sem megengedett:

 • cachexia - kóros lesoványodott állapot
 • diabetes mellitus - cukorbetegség
 • hypertonia - magas vérnyomás
 • krónikus szívelégtelenség
 • szívritmuszavarok
 • pacemaker
 • osteoporosis - csontritkulás kezdeti szakasza
 • menstruáció 1-3 nap
 • hipermobilis ízülettel rendelkező

6.6. Várandósság esetén csak fokozott óvatossággal lehetséges a szolgáltatás igénybevétele és ezt a Felhasználó köteles jelezni a szolgáltatást nyújtó személynek.

6.7. A fent említetteket a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, illetve a regisztrációjával igazolja, hogy a közölt adatai megfelelnek a valóságnak és a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe a szolgáltatást.

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, A RENDELÉS MENETE

7.1. A Felhasználó az általa igénybe vett szolgáltatásért díjfizetésre köteles, melyet legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét követően, a helyszínen köteles kifizetni.

7.2. A Felhasználó a szolgáltatás ellenértékeként a szolgáltatások aktuális díjait a szalonban, valamint a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj az árlistában szereplő szolgáltatás ellenértéke, mely nem tartalmazza az egyéb, esteleges díjköteles szolgáltatások árát.

7.3. A számla elektronikus, amelyet a Szolgáltató megküld a Felhasználó e-mail címére. A Felhasználó kérése esetén a Szolgáltató kinyomtatja a számlát a Felhasználó részére.

7.4. A Szolgáltatónak vannak olyan szolgáltatásai, melyeket a Fogyasztónak előre kell a megrendelés után megfizetnie.

7.5. Felhasználó valamely termék megrendelése esetén kiválasztja a rendelni kívánt terméket és mennyiséget, majd megadja a személyes adatait.

7.6. Felhasználó a termék/szolgáltatás kiválasztása után kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

7.7. Fizetési módok:

7.7.1. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék a helyszínen kerül átvételre, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a Szolgáltatónál teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

7.7.2. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

7.7.3. Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

7.7.4. Szamlazz.hu:

Az online bankkártyás fizetések a Szamlazz.hu rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó KBOSS.hu Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

7.7.5. SZÉP kártyával:

Az online vagy telefonos SZÉP kártyás fizetések a K&H, OTP és MKB bankok saját rendszerein keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtók a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

7.7.6. Stripe.com:

Az online bankkártyás fizetések a Stripe.com rendszerén keresztül is megvalósulhatnak. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Elérhetőség: [email protected]

Stripe, Inc.

510 Townsend Street

San Francisco, CA 94103, USA

Attention: Stripe Legal

Stripe Payments Europe Limited

1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland

Attention: Stripe Legal

7.7.7. Ajándékkártya

Ajándékkártya érvényességi ideje a vásárlástól számított 365 nap. A beváltási határidőt az ajándékkártyán jól látható helyen található.

7.8. Szállítási költség:

A Szolgáltatónál vásárolt termékeket a Felhasználó csak a szalonban van lehetősége átvenni, a Szolgáltató nem vállal semmilyen szállítást.

7.9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

7.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla elektronikus, amelyet a Szolgáltató megküld a Felhasználó e-mail címére. Felhasználó köteles a terméket átvételkor a Szolgáltató előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a terméket nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A termékek átvételére munkanapokon 8-20 óra közötti időszakban van lehetőség előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató székhelyén.

7.11. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”foglalás”, “megvásárolom” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

7.12. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.13. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

7.14. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7.15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

8.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2. Általános teljesítési határidő a termékek megrendelése esetén, a szerződés létrejöttétől számított 2-5 munkanap belül.

8.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, a megjelenés időpontja előtt 48 órával, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

8.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

8.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

8.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

8.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

8.8. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

8.9. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

8.10. Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

ELÁLLÁS JOGA

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

9.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

9.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

9.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

9.5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

9.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

9.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

9.8. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

9.9. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

9.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

9.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

9.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

9.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

9.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

9.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

9.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

9.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

9.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

9.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

9.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

9.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

9.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

9.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

9.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

9.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

SZAVATOSSÁG

10.1 Hibás teljesítés

10.1.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

10.1.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

10.1.3. Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

10.2 Kellékszavatosság

10.2.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás és használt termék esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.3. Termékszavatosság

10.3.1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.3.2. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

10.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.3.7. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

11.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

11.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

11.4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

11.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

11.6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

11.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

11.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

12.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

12.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

12.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

13.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

13.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

13.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
 • Fax száma: (72) 507-152
 • Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
 • Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
 • E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403
 • Fax száma: (76) 501-538
 • Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
 • Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Elnök: Dr. Bagdi László
 • Honlap cím: www.bmkik.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
 • Elnök: Dr. Tulipán Péter
 • Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
 • Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
 • E-mail cím: [email protected]

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426-149
 • Elnök: Dr. Horváth Károly
 • Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • Elnök: Dr. Vári Kovács József
 • Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
 • E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-217
 • Elnök: Dr. Bagoly Beáta
 • Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
 • E-mail cím: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
 • Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.
 • Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
 • Elnök: Dr. Gondos István
 • Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
 • Telefonszáma: (20) 373-2570
 • Fax száma: (56) 370-005
 • Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
 • Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • Elnök: Dr. Bures Gabriella
 • Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
 • E-mail cím: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • Elnök: Dr. Pongó Erik
 • Honlap cím: www.nkik.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)- 269-0703
 • Elnök: Dr. Koncz Pál
 • Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • Elnök: Dr. Csapláros Imre
 • Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159
 • E-mail cím: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 420-180
 • Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 • Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130
 • Fax száma: (74) 411-456
 • Elnök: Mónus Gréta
 • Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
 • E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
 • Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
 • Honlap cím: www.vasibekelteto.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
 • Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Elnök: Dr. Herjavecz Klára
 • Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
 • E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-513
 • Fax száma: (92) 550-525
 • Elnök: Dr. Molnár Sándor
 • Holap cím: www.bekelteteszala.hu
 • E-mail cím: [email protected]

13.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelenség esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

13.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

13.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

13.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

13.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

• az eljáró bíróságot;

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

SZERZŐI JOGOK

14.1. Miután a https://massageaddict.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://massageaddict.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

14.2. A https://massageaddict.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

14.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

14.4. Tilos a https://massageaddict.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://massageaddict.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

14.5. A https://massageaddict.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

14.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.ADATVÉDELEM

15.1 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://massageaddict.hu/adatvedelem

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Makkai Cintia e.v., 1195 Budapest, Batthyány utca 16. 8.em. 24.aj., [email protected], +36 70 314 7691

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum:

+36 (70) 314 7691

(Munkánkból fakadóan nem mindig tudjuk felvenni a telefont, ezért a legjobb, ha online jelentkezel! Ha mégis inkább telefonon szeretnél, kérlek írj sms-t, és visszahívunk 24 órán belül.)

Nyitvatartás – H-P: 8.00-20.00 Szo: 8.00-14.00
Időpontfoglalás szükséges, nincs recepció!
A nyitvatartás-változás jogát az előzetes foglalások ütemében fenntartjuk.

Parkolás az Üllői úton, a Bakonybánk utcában és a Rudawszky utcában.

Tömegközlekedés: 166, 193E, 236, 236A, 266, 575-581 buszok; 50-es villamos; S50, S20, Z50 vonatok (Ferihegy vasútállomás).